Varukorg  (0)

Cookies - kort information

Vad är Cookies?

Cookies, dvs. cookie-filer (webbcookies, cookies, kaka) är en typ av mycket små textfiler som lagras på webbplatsbesökarens datautrustning för att besökaren ska kunna nyttja webbsidor. Filerna gör det möjligt att känna igen användarens utrustning och visa webbsidan korrekt och optimalt välanpassad till användarens behov. Cookies används för att underlätta användningen av webbplatsen och anpassa dess innehåll - däribland våra erbjudanden, till användarinställningar och på så sätt öka dess användbarhet för besökaren. Cookies brukar innehålla namn på den webbsida som de kommer ifrån, tid då de lagras på utrustningen samt ett unikt nummer.

Vad använder vi Cookies för?

Cookies finns i HTTP-protokollet som används för kommunikation mellan Internet-servern och webbläsaren. En cookie består av en nyckel som specificerar filens värde och den tidpunkt efter vilken kakan ska raderas från webbläsaren. Deras funktioner är oftast standard för inställningarna som tillhandahålls av webbläsaren. Vi använder Cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbsidan däribland våra erbjudanden, till användarinställningar och på så sätt öka dess användbarhet för besökaren.

Vilka cookies använder vi oss av?

Vi använder två typer av cookies: sessions-cookies och fasta cookies. De förstnämnda är temporära filer som stannar på en användares webbsida tills denne loggar ut eller webbläsaren stängs ner. De fasta och permanenta cookie-filerna lagras på kundens utrustning under den tid som anges i filen, eller tills användaren raderar dem manuellt. De cookies vi använder är främst avsedda för att underlätta användningen av vår webbplats, t ex genom att de "minns" de uppgifter som en gång tillhandahållits, så att användaren inte behöver ange dem varje gång.

Vi använder också cookies som låter dig anpassa innehållet som presenteras på Internet till dina preferenser (t.ex. annonser och foton). Cookies som används avsidans operatörs partner omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Att ta bort cookies

Webbläsare brukar vanligtvis tillåta lagring av cookie-filer enligt standardinställningar. Inställningarna kan ändras så att en automatisk lagring av webbcookies på utrustningen blir blockerad eller så att användaren informeras varje gång när dessa skickas till utrustningen. Detaljerad information om hur dem hanteras finns tillgängliga i varje webbläsares inställningar. En begränsad användning av cookies kan orsaka vissa begränsningar på webbsidan eskor.se.

eskor.se använder teknologi (bland annat genom att använda cookies) som har tillgång till och använder data lagrad på en användares dator eller annan utrustning som är kopplad till Internet. Webbsidan eskor.se, eller en tredje parts godkännande till användningen av dessa av webbsidan eskor.se, för att erbjuda elektroniska tjänster, kan från tid till annan modifieras eller hävas i en webbläsares inställningar. Du får veta mer om vår Sekretesspolicy genom att klicka här.

Sekretesspolicy vs cookies

När besökaren använder vår webbplats använder vi cookies för att identifiera dennes webbläsare eller användarenheten. Cookies samlar in olika typer av information som i princip inte utgör personuppgifter (möjliggör inte att identifiera användaren). Beroende på deras innehåll och användning kan vissa uppgifter emellertid återföra till den person de kommer från och därmed betraktas som personuppgifter. I enlighet med den sekretesspolicy som tillämpas av Eobuwie.pl krypteras användarnas data, vilket förhindrar obehörig åtkomst.

Profilering

Tack vare att vi använder cookie-tekniken på vår hemsida kan vi hålla reda på användarnas preferenser - exempelvis genom att analysera hur ofta de besöker vår hemsida eller vilka produkter de oftast söker. Att analysera besökarnas beteenden online hjälper oss att bättre förstå deras vanor och förväntningar samt anpassa oss till deras behov och intressen. Tack vare denna teknik kan vi inte bara visa reklam anpassad till användaren (t ex en lämplig annons i samband med att användaren nyss endast sökt i kategorin "skor") och bland de tillgängliga erbjudandena välja sådana som bäst motsvarar användarens behov, utan vi kan också skapa och visa användarorienterade erbjudanden eller rabatter som inte är tillgängliga för andra personer.

Om användaren blockerar cookies som tillåter visning av annonser anpassade efter hans/hennes intressen betyder inte det att han/hon inte kommer att ta emot reklam när han/hon besöker vår webbplats eller andra webbplatser - i så fall kommer användaren fortfarande att erhålla samma mängd annonser, men de kommer inte att vara anpassade till hans/hennes aktivitet på nätet.

Tillgång till information om användarnas beteende på Internet med hjälp av cookies tillåter oss också att genomföra marknads- och statistiska analyser.

Den informationen som samlas in och sparas i cookies kan lagras efter avslutad webbläsarsession och användas vid senare tillfällen.

Retargeting

Med stöd av cookies använder vi en teknik som gör det möjligt för oss att nå de användare som tidigare besökt vår webbplats på andra webbplatser de besöker, inklusive de webbplatser som tillhör enheter som samarbetar med våra partners.

Bristande samband mellan den reklam som visas för användaren och hans/hennes intressen och behov kan vara jobbigt. Vi anser att det är mer attraktivt och praktiskt för användaren att ta emot reklambudskap anpassade till hans/hennes intressen och behov som identifierats genom analys av hans/hennes tidigare beteende med stöd av cookies. Det är därför vi är angelägna om att reklaminnehåll följer användaren som besöker olika webbplatser för att han/hon ser sådana annonser som är anpassade till hans/hennes tidigare internetaktivitet.

Tredjepartscookies (third party cookies)

De cookies vi använder tjänar i första hand till att optimera användarupplevelsen av vår webbplats.

Vi samarbetar emellertid med andra företag inom ramen för deras marknadsföringsverksamhet (reklam). I samband med detta samarbete sparar webbläsaren eller annan programvara installerad på användarens enhet också cookies från enheter som utför sådan marknadsföringsverksamhet. En lista över våra betrodda partners befinner sig i vår sekretesspolicy.

Cookies som dessa enheter skickar ut syftar till att användaranpassad reklam som tredje parter tillhandahåller presenteras på ett effektivare sätt.

I samband med detta lagras även våra partners cookies på din dator eller annan enhet när du besöker vår webbplats. På detta sätt samlas bl a information om produkter som ses eller köps.

Borttagning / blockering av cookies

Kom ihåg att du kan hantera samtycken till användning av cookies via din webbläsare.

Som standard tillåter Internet-webbläsare eller andra programvaror installerade på en dator eller en annan användarenhet ansluten till nätet att placera bestämda typer av cookies på en sådan enhet. Dessa inställningar kan ändras på ett sådant sätt att användningen av cookies blockeras i webbläsarens inställningar eller att användaren informeras om varje överföring av cookies till hans/hennes enhet. På så sätt kan även användarens samtycke till användning av denna teknik ändras eller återkallas när som helst (blockering av framtida lagring av cookies).

Det är också möjligt att blockera tredjepartscookies med samtidigt godkännande av de cookies som kommer direkt från eskor.se.

Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera cookies finns i programvarans (webbläsarens) inställningar.

Att begränsa användningen av cookies kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.

Observera att blockering av cookies endast gäller för en bestämd webbläsare. Det betyder att liknande åtgärder måste vidtas för varje annan webbläsare som används på samma eller annan enhet.

SEKRETESS- OCH
COOKIESPOLICY FÖR
WEBBUTIKEN ESKOR.SE

 1. Vad för slags dokument är detta?

  Denna sekretesspolicy för online-butiken och appen (vidare kallad „policyn”) har en informativ karaktär och innebär inte några förpliktelser för online-butikens eller appens kunder.

  De uppgifter som policyn innehåller är av allmän karaktär. Detaljerad information om behandling av specifika personuppgifter görs tillgänglig vid varje insamlingstillfälle, i form av en informationsklausul som visas på ett synligt och lättillgängligt ställe. Detta gäller i synnerhet uppgifter om syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter, deras lagring och mottagare de sänds till.

  Alla ord, fraser och förkortningar som förekommer på denna webbplats och börjar med stor bokstav (t.ex. Säljaren, Webbutik, E-tjänst) bör förstås i enlighet med hur de definieras i webbutikens villkor tillgängliga på eskor.se (även via appen).

  Vid oklarheter eller motsägelser mellan policyn och de samtycken som oavsett av den beviljats ​​av en viss person fastställs och vidtas åtgärderna alltid på grundval av frivilliga samtycken och lagstiftningen. I händelse av en sådan konflikt mellan policyn och innehållet i informationsklausulerna som den Personuppgiftsansvarige tillhandahållit vid insamling av personuppgifter (de befinner sig vanligtvis under formulären i nätbutiken) bör kunden styras av innehållet i de ovan nämnda informationsklausulerna.

 2. Vem administrerar dina data?

  Data som samlats in:

  • - via webbbutiken och appen (inklusive kakor eller liknande teknik) eller via andra kontaktvägar;
  • - på grundval av kundens aktivitet på Internet och iappen som tillhör Eobuwie.pl S.A.,

  administreras av bolaget Eobuwie.pl Spółka Akcyjna med säte i Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66–002 Zielona Góra, Polen, (vilket också är leveransadressen). Företaget är registrerat hos Skatteverket med organisationssnummer SE502070542201 och i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, 8-e Näringslivsavdelning, under KRS-nummer 0000541722, polskt momsregistreringsnummer NIP: (PL) 929-13-53-356 och polskt organisationsnummer REGON: 970569861. Startkapital: 2 000 000 PLN, inbetalt i sin helhet. E-postadress: info@eskor.se,telefon: 08 52500510 (kostnaden för samtal är lokal taxa för samtal hos din teleoperatör), nedan kallad Personuppgiftsansvarig, som samtidigt är Säljaren.

  Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt på iod@eobuwie.com.pl.

 3. Hur skyddar vi dina uppgifter?

  Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU: s officiella tidning L nr 119, sida 1) (vidare även kallad "GDPR"), samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning rörande personuppgiftsskydd som gäller under hela behandlingsperioden för specificerade data. Personuppgifter betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (vidare kallade "personuppgifter"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till sådan identifieringsdata som namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

  Den personuppgiftsansvarige ägnar särskild uppmärksamhet åt att skydda intressen hos de personer som uppgifterna hänvisar till och säkerställer särskilt att de insamlade uppgifterna:

  • - bearbetas i enlighet med lagen, på ett sätt som är tillförlitligt och tydligt för den berörda personen;
  • - samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål,
  • - är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till vad som är nödvändigt för de ändamål de behandlas för;
  • - är korrekta och uppdateras vid behov;
  • - förvaras i en form som tillåter identifiering av den berörda personen under en tidsperiod som inte är längre än vad som är nödvändigt för de ändamål uppgifterna behandlas för;
  • - bearbetas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller otillåten behandling och förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

  Såsom anges ovan inser vi hur viktigt kundernas integritet är. Den Personuppgiftsansvarige skyddar inte bara personer som besöker nätbutiken eller använder appen utan även kunder som har lämnat sina personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige via andra kontaktvägar, dvs:

  1. webbplatsen https://www.facebook.com och alla andra webbplatser märkta eller sammärkta med Facebook-logotypen (inklusive underdomäner, internationella webbplatsversioner, widgets och mobilversioner) vars verksamhetsprinciper är baserade på regler tillgängliga bl a på https://www.facebook.com/legal/terms som tillhandahålls av Facebook Inc., respektive Facebook Ireland Limited (nedan även: „Facebook-tjänst”), bl a med hjälp av funktionen Facebook LeadAds som används för direktmarknadsföring av egna produkter eller den Personuppgiftsansvariges tjänster. Regler för skydd och användning av personuppgifter via nätverkstjänsten Facebook finns till exempel på: https://www.facebook.com/policy.php. Den Personuppgiftsansvarige har ingen inverkan på innehållet i Facebooks rättsliga bestämmelser, vilket även avser personuppgifter.
  2. appar som gör det möjligt för den Personuppgiftsansvarige att genomföra reklamkampanjer och/eller tävlingar via Facebook.
 4. Vad används dina personuppgifter för?

  Syftet med och omfattningen av de data som behandlas av den Personuppgiftsansvarige bestäms i varje enskilt fall på grundval av kundens samtycke eller lagstiftningen och genom de åtgärder kunden vidtar i nätbutiken eller via andra kontaktvägar. Till exempel: kundens personuppgifter kan behandlas för att bevilja, presentera eller erbjuda honom/henne särskilda erbjudanden och rabatter i största möjliga mån anpassade till kundens preferenser (vilket kan ha ett avsevärt inflytande på honom/henne), endast om kunden lämnat sitt samtyckte till detta (otillgängligt för personer som inte lämnat sådant samtycke) kommer hans/hennes personuppgifter inte att överlämnas till transportören som utför transportuppdrag beställda av den Personuppgiftsansvarige.

  Kundernas personuppgifter kan hanteras av den Personuppgiftsansvarige i synnerhet för följande ändamål:

  1. ingående och genomförande av tjänsteavtalet (Konto) eller vidtagande av åtgärder på framtida kundens begäran före avtalets ingående (Vi behandlar dina data för att förvalta ditt konto, så att du kan dra nytta av de fördelar det erbjuder, t ex snabb beställning utan ifyllande av formulär, tillgång till inköpshistorik, hantering av samtycken lämnade via vår nättjänst osv. samt andra tjänster som är tillgängliga på vår webbplats);
  2. ingående och tillämpning av köpe- eller bokningsavtalet, eller vidtagande av åtgärder på begäran av framtida kunden före avtalets ingående (Vi behöver dina personuppgifter för att genomföra din beställning och det ingångna avtalet - särskilt för att bekräfta din order och boka eller skicka ut den utvalda produkten samt för att kontakta dig om det behövs);
  3. mottagande och behandling av reklamationer;
  4. genomförande av tävlingar, bl a val av vinnare och prisutdelning;
  5. visning av reklam, erbjudanden eller information om marknadsföringskampanjer (rabatter) rörande den Personuppgiftsansvariges och dennes partners produkter eller tjänster avsedda för alla mottagare, särskilt i syfte att verkställa nyhetsbrevavtalet;
  6. bedömning och analys av kundens aktivitet och kundinformation, bl a som en del av automatisk behandling av personuppgifter (profilering) för att visa allmäntillgängliga annonser, erbjudanden eller marknadsföringskampanjer (rabatter) beträffande den Personuppgiftsansvariges och dennes partners produkter/ tjänster på ett sätt som är anpassat till en viss kunds intressen (utan att väsentligt påverka dennes beslut), i synnerhet i syfte att verkställa nyhetsbrevavtalet samt utföra marknads- och statistiska analyser;
  7. försvar av/mot rättsliga anspråk, bl a från tredje man - i fall man använder de flesta funktioner i nätbutiken och appen.
  8. uppfyllande av lagstadgade skyldigheter som följer av lagstiftningen, t ex av skatte- och bokföringsföreskrifter, särskilt när det gäller avgiftsbelagda avtal;
  9. hantering av korrespondens med kunder, inklusive svar på kundernas meddelanden.

  I fall en vuxen kund lämnar ett ytterligare samtycke kan dennes personuppgifter dessutom behandlas för att via en automatisk process visa, skapa, erbjuda honom/henne och genomföra skräddarsydda erbjudanden eller kampanjer (rabatter) på den Personuppgiftsansvariges och dennes partners produkter eller tjänster, som i största möjliga mån är anpassade till denna kunds preferenser (profilering), vilket kan skapa rättsliga konsekvenser i förhållande till kunden eller på liknande avsevärt sätt påverka honom/henne, t ex en skräddarsydd kortfristig rabatt på en bestämd produkt som kunden nyligen tittat på i vår butik (ej tillgänglig för minderåriga eller personer som inte samtyckt till detta).

 5. Vilka personuppgifter används?

  Den Personuppgiftsansvarige kan i synnerhet bearbeta följande personuppgifter:

  1. uppgifter om kunder som köper i nätbutiken eller använder appen:
   • - Personuppgifter som angetts i formuläret vid registrering av kontot, orderläggning eller bokning av produkt/er i nätbutiken (i synnerhet: namn och efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress gatunamn, byggnadsnummer, lägenhetsnummer, postnummer, stad, land, bostads-/verksamhets-/ kontorsadress (om det skiljer sig från leveransadressen), bankkontonummer; för kunder som inte är konsumenter - företagsnamn, momsregistrerings-/skattenummer) samt övriga data som samlats in under besök av nätbutiken eller appen;
   • - Personuppgifter som tillhandahållits i samband med nyhetsbrevet vid användning av kontaktformuläret eller lämnats in i samband med reklamationer;
   • - Personuppgifter som angetts i samband med kundens deltagande i tävlingar;
   • - övriga uppgifter, särskilt de som erhållits på grundval av Kundens nätaktivitet, via mobila applikationer eller stationära butiker som tillhör Eobuwie.pl S.A., inklusive de data som erhållits via nätbutiken, appen och/eller andra kontaktvägar, med hjälp av kakor och liknande tekniker,
  2. genom att komplettera uppgifterna i formuläret Facebook LeadAds överlämnar användaren till den Personuppgiftsansvarige de personuppgifter som anges i formuläret, i synnerhet bl a namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer;
  3. genom att fylla i uppgifterna i appformuläret för att göra det möjligt för den Personuppgiftsansvarige att genomföra reklamkampanjer/ tävlingar inom ramen för Facebook-tjänsten, överlämnar användaren till den Personuppgiftsansvarige vid varje sådant tillfälle de personuppgifter som specificeras i formuläret, bl a: namn, efternamn, korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, skonummer.
 6. Är det obligatoriskt att kunden ger oss sina uppgifter och vad är eventuella konsekvenser av att man inte gör det?

  Det är frivilligt att ange sina personuppgifter i nätbutiken men det är nödvändigt för att kunna använda vissa funktioner i vår butik, t ex för att göra/göra upp en beställning (ingående och utförande av försäljningsavtalet), registrera ett konto eller göra en bokning (ingående och utförande av tjänsteavtalet), prenumerera på nyhetsbrevet eller använda våra formulär.

  I varje enskilt fall specificerar nätbutiken omfattningen av data som krävs för att ingå ett specifikt avtal (vi markerar de uppgifterna som är nödvändiga för att ingå ett avtal/använda en viss funktion) via andra kontaktvägar eller i reglerna. Konsekvensen av att man inte lämnar in personuppgifterna kan vara att det inte blir möjligt att effektivt utföra de ovan nämnda aktiviteterna.

 7. Vad är den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter?

  Grunden för behandling av kundens personuppgifter är i första hand att det avtal som kunden är part i måste verkställas eller att kunden begär att vissa åtgärder vidtas innan avtalet ingås (artikel 6 st. 1 b) i GDPR). Detta gäller främst personuppgifter som anges i formuläret vid registrering av konton, orderläggning, ingående av försäljningsavtal eller bokning i nätbutiken samt prenumeration på nyhetsbrevet. Även när det gäller personuppgifter som lämnats in till oss i samband med reklamationer behandlas de p g a att de är nödvändiga för utförande/hantering av försäljningsavtal rörande annonserade varor.

  När det gäller behandling av data för ovannämnda marknadsföringsändamål, med undantag av de som täcks av det föreskriftsenliga nyhetsbrevet, ska den tjäna till att uppfylla de mål som följer av berättigade intressen som den Personuppgiftsansvarige eller dennes partners genomför (artikel 6 st. 1 f) i GDPR). Kundanpassad reklam, erbjudanden eller kampanjer (rabatter), som endast är baserade på automatisk bearbetning (bl a profilering) och som i största möjliga mån är anpassade till kundens preferenser skapas, beviljas och genomförs på grundval av kundens frivilligt uttryckta samtycke (art. 6 st. 1 a) i GDPR). Detta gäller dock endast för vuxna kunder.

  För övriga (andra) ändamål får kundens personuppgifter behandlas om åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

  1. frivilligt uttryckt samtycke – t ex från personer som deltar i tävlingar (artikel 6.1 a) i GDPR);
  2. databehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige, t ex när den Personuppgiftsansvarige reglerar ingångna försäljningsavtal enligt gällande skatte- eller bokföringsbestämmelser (artikel 6.1 c) i GDPR);
  3. databehandlingen är nödvändig för andra ändamål än de som nämns ovan, som härrör från legitima intressen som den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part eftersträvar, i synnerhet för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, föra korrespondens med kunder via bl a kontaktformulär (inklusive svar på kundernas meddelanden) och genomföra marknads- och statistiska analyser (artikel 6.1 f) i GDPR).
 8. Är dina data föremål för profilering och vad innebär detta för dig?

  I syfte att publicera annonser, erbjudanden eller kampanjer (rabatter) riktade till alla kunder på ett sätt som är anpassat till en viss kunds intressen kan den Personuppgiftsansvarige ta del av hans/hennes preferenser genom att t ex analysera hur ofta han eller hon besöker nätbutiken och huruvida/vilka produkter han/hon köper eller bokar i stationära butiker som ägs av Eobuwie.pl S.A. Detta möjliggör att på ett bättre sätt förstå kundens förväntningar och anpassas till dennes behov utan att samtidigt avsevärt påverka de beslut som kunden fattar. Eftersom den Personuppgiftsansvarige använder avancerade tekniker kommer ovanstående aktiviteter ofta att utföras av systemet på ett automatiserat sätt, vilket garanterar att det skickade innehållet är mest aktuellt och kunden kan snabbt ta del av det.

  När det gäller vuxna kunder kommer den ovan nämnda analysen av intressen och preferenser även att utnyttjas för att skapa och på ett automatiskt sätt tillhandahålla skräddarsydd och i största möjliga mån kundanpassad reklam, erbjudanden eller kampanjer (rabatter), vilket kan skapa rättsliga konsekvenser i förhållande till kunden eller på liknande avsevärt sätt påverka honom/henne samt potentiellt begränsa andra kunder tillgång till denna typ av innehåll (alternativet är inte tillgängligt för minderåriga och kunder som inte samtyckt till sådana åtgärder). Ju oftare kunden köper den Personuppgiftsansvariges produkter och tjänster desto attraktivare rabatter och överraskningspresenter kan han/hon förvänta sig.

  Den Personuppgiftsansvarige kan även bearbeta uppgifter om kundens preferenser som i vissa fall kan räknas med i kategorin personuppgifter, och som kunden frivilligt beviljat den Personuppgiftsansvarige via appen, bl a för att begränsa de presenterade produkterna eller kampanjen till en viss storlek (t ex skostorlek) eller till specifika kategorier (t ex produkter för män / kvinnor / barn).

 9. Får vi tillgång till områden i kundens telefon när han/hon använder vår app?

  För att aktivera appens funktioner som skannar och lagrar produkters streckkoder, presenterar bilder på produkter som laddats upp av kunden, spelar in uppgifter som möjliggör att appen är aktiv i offline-läge eller söker fram säljarens stationära butik eller bestämda upphämtningsställen, kan den Personuppgiftsansvarige, bl a med kundens samtycke, få tillgång till följande områden i kundens mobila enhet:

  1. kamera;
  2. enhetsminne;
  3. geolokalisering.
 10. Vem kan vi överföra dina uppgifter till?

  Katalogen över mottagare av personuppgifter som behandlas av den Personuppgiftsansvarige beror i varje enskilt fall huvudsakligen på omfattningen av de tjänster som kunden köper.

  Katalogen över datamottagare följer också av kundens samtycke eller av lagstiftningen samt klargörs via de åtgärder som kunden vidtagit i nätbutiken eller appen.

  Behandling av personuppgifter kan i begränsad utsträckning utföras med deltagande av den Personuppgiftsansvariges partners, i synnerhet de som tekniskt stödjer nätbutikens eller appens verksamhet, inklusive kommunikation med våra kunder (t ex stöd vid utskickning av e-post och reklamaktiviteter - t o m marknadsföringskampanjer), leverantörer av värdtjänster eller IKT-tjänster, operatörer eller förmedlare som levererar order, enheter som hanterar elektroniska betalningar eller kortbetalningar i nätbutiken, företag som levererar underhåll av programvara, stödjer den Personuppgiftsansvariges marknadsföringskampanjer samt leverantörer av juridiska och rådgivningstjänster.

  I enlighet med ovanstående principer kan kundens personuppgifter också överföras till bolag som ingår i koncernen Eobuwie.pl, som anges i punkt 20 nedan.

  Som en del av sin marknadsföringsverksamhet (reklam) köper den Personuppgiftsansvarige tjänster från tredje parter som använder kakor i nätbutiken/appen. En katalog över dessa enheter beskrivs noggrant i senare avsnitt i denna policy.

 11. Överförs dina uppgifter också till tredje länder (utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)?

  Inom ramen för den Personuppgiftsansvariges användning av verktyg som stöder hans pågående verksamhet, t ex Google-verktyg, kan kundens personuppgifter överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt till USA eller ett annat land där företag som samarbetar med t ex Google förvaltar över verktyg för behandling av personuppgifter i samarbete med den Personuppgiftsansvarige.

  Lämpliga skydd för inlämnade personuppgifter säkerställs av den Personuppgiftsansvarige medels standardiserade dataskyddsklausuler som antagits i enlighet med Europeiska kommissionens beslut och datatilldelningsavtal som uppfyller kraven i GDPR. När data överförs från Europa till USA kan vissa enheter som finns där dessutom tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd inom ramen av s k Privacy Shield-överenskommelsen (mer information finns på https://www.privacyshield.gov/).

  Kunden har rätt att erhålla en kopia på de personuppgifter som överförs till ett tredjeland genom att kontakta oss.

 12. Vad har du för rättigheter?

  Varje kund har alltid rätt till att:

  • - lämna in klagomål till myndigheten för personuppgiftsskydd (Datainspektionen);
  • - överföra sina personuppgifter som lämnats in till den Personuppgiftsansvarige och som behandlas på ett automatiserat sätt på grundval av kundens samtycke eller ett avtal, t ex till en annan Personuppgiftsansvarig;
  • - få tillgång till sina personuppgifter (inklusive t ex information om vilka personuppgifter som behandlas);
  • - begära om att personuppgifterna rättas, deras behandling begränsas (t ex om de är felaktiga) eller tas bort (t ex om de behandlats på ett olagligt sätt);
  • - när som helst återkalla sitt samtycke som lämnats till den Personuppgiftsansvarige. Återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av den databehandling som ägt rum innan det återkallades.
  • - väcka invändningar mot behandling av sina personuppgifter i samband med genomförandet av den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, i synnerhet mot behandling av dessa data i marknadsföringssyften, inklusive profilering (om det inte finns andra väsentliga och rättsligt motiverade skäl att göra detta, som har företräde framför kundens intressen).
 13. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter lagras under den period nätbutiken används (men raderas efter tre år från kundens senaste aktivitet i nätbutiken). När det gäller marknadsaktiviteter lagras data så länge kunden inte kommit med någon invändning mot detta eller avaktiverat prenumeration på nyhetsbrev. Om de lagrade uppgifterna har samband med kakor och/eller liknande, lagras de - beroende på diverse tekniska aspekter - tills de berörda cookies raderats via webbläsarens/enhetens inställningar (man bör komma ihåg att borttagning av filer inte alltid innebär att de personuppgifter som erhållits via dessa filer också raderats, varför kunden har möjligheten att säga nej till användning av cookies).

  Om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på kundens samtycke behandlas personuppgifterna tills samtycket återkallats.

  I varje fall kommer personuppgifterna att:

  1. lagras när den Personuppgiftsansvarige enligt lagstiftningen (t.ex. bokförings- eller skattebestämmelser) har plikten att behandla dem;
  2. lagras längre om kunden riktat anspråk mot den Personuppgiftsansvarige, med tanke på den Personuppgiftsansvariges möjliga anspråk eller försvar mot anspråk från tredje parter. I så fall lagras personuppgifterna så länge det är nödvändigt för den Personuppgiftsansvarige att tillvarata sin rätt.

  Beroende på personuppgifternas omfattning och behandlingssyfte kan alltså lagringstiden variera.

  I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden som prioriteras.

 14. Kommer det att skickas kommersiell information (t ex på din e-postadress)?

  Den Personuppgiftsansvarige har tekniska möjligheter att komma i kontakt med kunden på distans (t.ex. e-post).

  Kommersiell information förknippad med den Personuppgiftsansvariges eller dennes samarbetspartners kommersiella verksamhet (inklusive enheter som ingår i koncernen Eobuwie.pl) får endast skickas om kunden uttryckt sitt samtycke i detta avseende, bl a accepterat reglerna för nyhetsbrevstjänsten.

 15. Cookies
  1. Vem gäller uppgifterna i cookies?
  2. På grund av att den Personuppgiftsansvarige använder kakor (eller annan teknik som liknar cookies) och samlar information om varje person som besöker nätbutiken, bl a via appen, gäller de nedan anförda bestämmelserna för personer som besöker nätbutiken och använder appen, oavsett om de är dess kunder (gör beställningar, bokar produkter eller har ett användarkonto) (hädanefter också kallade „besökare”).

  3. Vad använder vi för teknik?
  4. Nätbutiken använder en teknik som lagrar och får tillgång till information via dator eller annan enhet ansluten till nätet (i synnerhet med hjälp av webbkakor eller relaterade lösningar) för att säkerställa besökare och användare maximal komfort, för statistiska ändamål och för att anpassa den Personuppgiftsansvariges, dennes partners och annonsörers reklaminnehåll till besökarens intressen. När man besöker nätbutiken, bl a via appen, kan uppgifter om besökarens Internetaktivitet samlas in automatiskt.

   På grund av att den Personuppgiftsansvarige kan använda lösningar som fungerar på ett liknande sätt som webbkakor omfattar de nedan anförda bestämmelserna i policyn även dessa tekniker.

  5. Vad är cookies?
  6. En kaka är en liten textfil som skickas av servern och lagras på besökarens enhet (vanligtvis på datorns hårddisk eller på en mobilenhet). Den lagrar information som nätbutiken kan behöva för att kunna anpassa sig till hur besökaren använder den och för att samla in statistiska data beträffande nätbutiken och appen (t ex vilka webbplatser som besökts, vilka objekt som laddats ner) och data om Internetleverantörens domännamn eller besökarens hemland. Tekniken som lagrar och får tillgång till besökarens ID gör att appen kan fungera offline samt spara inställningarna för en besökare som inte är inloggad. Appen lagrar besökarens nuvarande ID tills användaren loggar in i den, går över till nätbutiken verksam i ett annat land eller avinstallerar (tar bort) appen från mobilenheten.

  7. Samlar kakor in dina personuppgifter?
  8. När besökaren använder vår webbplats tillämpas kakor för att identifiera hans/hennes webbläsare eller enhet. Kakfilerna samlar in olika typer av information som i princip inte utgör personuppgifter (möjliggör inte att identifiera användaren). Vissa uppgifter, beroende på vad de innehåller och hur de utnyttjas, kan emellertid associeras med en bestämd person - vissa beteenden kan nämligen leda till en viss besökare medels de uppgifter som denne angett under registrering av ett konto i nätbutiken - och därmed betraktas som personuppgifter.

   För de uppgifter som samlas in av cookies och som kan förknippas med en bestämd person gäller bestämmelserna i policyn som rör personuppgifterna, särskilt vad angår den berörda personens rättigheter. Information om uppgifterna som kakorna samlar in är också tillgänglig i bl a informationsklausulen placerad på ett synligt och lättillgängligt ställe vid användarens första besök i nätbutiken.

  9. Vad är den rättsliga grunden för att använda kakor?
  10. Att erhålla och lagra information med hjälp av webbkakor är möjligt på grundval av besökarens samtycke. Vanligtvis tillåter webbläsaren/annan programvara installerad på användarens dator/annan enhet med Internetanslutning placering av kakor (enligt standardinställningar) och därigenom insamling av information om besökare. I webbläsarens inställningar kan samtycket till användningen av kakor när som helst ändras eller återkallas. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av databearbetning som gjorts innan samtycket återkallades (detaljerad information om hur man återkallar sitt samtycke presenteras vidare i denna policy). Grunden för bearbetning av data som erhållits på så sätt är den Personuppgiftsansvariges motiverade intresse, vilket går ut på att tillhandahålla högsta kvalitet på det innehåll som presenteras genom att anpassa det till besökarens preferenser samt att marknadsföra - bl a medels direkt marknadsföring - sina produkter och tjänster.

  11. Vad använder vi kakor för?
  12. Kakor använder vi framför allt för att göra det lättare för besökaren att använda nätbutiken och appen, t ex genom att informationen sparas efter att den angetts en gång så att den inte behöver fyllas i på nytt vid varje återbesök, samt för att anpassa innehållet, bl a reklam, till besökarens preferenser. Kakfilerna används också för att göra nätbutikens och appens innehåll mer användarorienterad, vilket omfattar bl a att vi visar, skapar, tilldelar och genomför skräddarsydd reklam, erbjudanden eller kampanjer (rabatter) som riktar sig till en bestämd besökare och motsvarar dennes intressen (alternativet är endast tillgängligt för vuxna besökare som uttryckt sitt samtycke till det).

   Genom att använda kakor i nätbutiken har den Personuppgiftsansvarige möjligheten att hålla reda på besökarens preferenser - t ex genom att analysera hur ofta han/hon besöker nätbutiken och huruvida och vilka produkter han/hon köper i stationära butiker som tillhör Eobuwie.pl. Att analysera besökarnas beteenden online hjälper oss att bättre förstå deras vanor och förväntningar samt anpassa oss till deras behov och intressen. Denna teknik gör det möjligt att visa sådan reklam för besökare som är anpassad till deras behov och intressen (t ex reklam som härrör från att besökaren nyss endast sökt i kategorin "lågskor") samt förbereda bättre rabatter och överraskningspresenter för vuxna besökare som samtyckt till detta.

   En teknik som stöder sig på kakor tillåter oss dessutom att visa reklam för de användare som tidigare besökt vår nätbutik, på andra webbplatser de besöker

  13. Kan man vägra utnyttjandet av data som lagrats i kakor?
  14. Besökaren kan motsätta sig den Personuppgiftsansvariges åtgärder som vidtas för det ovan beskrivna syftet. Om besökaren uttryckt sitt samtycke till att den Personuppgiftsansvarige visar, skapar, tilldelar och tillhandahåller skräddarsydd reklam, erbjudanden eller kampanjer (rabatter) som är anpassade till hans/hennes preferenser kan det när som helst återkallas - men detta påverkar inte lagligheten av databearbetning som ägt rum innan samtycket återkallades.

  15. Vad använder vi för kakor? Är de skadliga?
  16. Kakor som används i nätbutiken skadar varken besökaren eller dennes dator/slutenhet, varför vi rekommenderar att man inte stänger av de i webbläsaren. I nätbutiken används två typer av kakor: sessionskakor som lagras på besökarens dator eller mobilenhet tills denne loggat ut från webbplatsen eller stängt av programvaran (webbläsaren) och permanenta kakor som kvarstår på besökarens enhet under den tid som anges i kakans filparametrar eller tills den manuellt avlägsnas från webbläsaren.

  17. Hur länge lagras data som samlats in av kakor?
  18. Beroende på syfte och laglig grund för behandling av de personuppgifter som samlats in av kakor kan de lagras under den tid som anges i punkt 13 i policyn.

   De personuppgifter som kakor samlat in och som beträffar en besökare som inte är kund kommer att lagras så länge det inte har bestridits. Den Personuppgiftsansvarige tar bort personuppgifterna om de under 3 år inte använts för marknadsföringsändamål, om inte någon tillämplig lag förpliktar den Personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifterna under en längre tid.

   En del personuppgifter kan lagras längre för att skydda den Personuppgiftsansvarige mot kundens eventuella anspråk samt med tanke på den Personuppgiftsansvariges möjliga anspråk eller försvar mot anspråk från tredje parter. I så fall lagras personuppgifterna så länge det behövs för att den Personuppgitsansvarige ska kunna ta tillvara sin rätt.

   I varje enskilt fall är det den längre datalagringsperioden som prioriteras.

  19. Kakor som utnyttjas i nätbutiken.
  20. Typ Beskrivning Utgångstid
   PAGECACHE_ENV Behövs för att rätt version av webbplatsen visas för besökaren. 1 dag
   frontend Lagrar butikbesökarens sessions-id. 1 dag
   snowmessage Behövs för att visa meddelanden i butiken.
   Kakan innehåller det datum då det inkommit ett meddelande till användaren i systemet. Efter inställning av kakan frågar användarens webbläsare butiken om innehållet i meddelandena och visar de för användaren.
   Kakan raderas när man laddat ner meddelandena.
   när webbläsaren stängs
   snow_cache_timestamp_[id-sklepu] Behövs för att kontrollera om besökarens data i webbläsaren behöver uppdateras. Den här kakan lagrar datumet för generering av webbplatsens detaljer som lagras av besökarens webbläsare (t ex kundvagn, länkar relaterade till kontotjänst). när webbläsaren stängs
   store Tillåter att aktivera lämplig version av nätbutiken. när webbläsaren stängs
   cookies_accepted Skapas när man läst meddelandet om användningen av cookies på webbplatsen. Behövs för att dölja meddelandet för de besökare som redan läst det. 365 dagar
   userCountry Lagrar information om besökarens land som härleds från platsen för IP-adressen. 365 dagar
   geo_store_switch_popup[kod-kraju] I fältet [landskod] anges den landskod som utlästs från användarens IP-adress. Kakan bestämmer om det visats en popup med förslag att byta butik till en annan som är lämpligare utifrån användarens IP-adress. Förknippad med userCountry. 365 dagar
   ygc Innehåller en kod som identifierar besökaren för marknadsföringsändamål. 365 dagar
  21. Tredjepartskakor (third party cookies)
  22. De kakor den Personuppgiftsansvarige använder tjänar i första hand till att optimera användarupplevelsen av nätbutiken och appen. Den Personuppgiftsansvarige samarbetar dock även med andra företag vad beträffar deras marknadsföringsverksamhet (reklam). I samband med detta samarbete sparar webbläsaren eller annan programvara installerad på besökarens enhet också kakor från enheter som utför sådan marknadsföringsverksamhet. Kakor som dessa enheter skickar ska säkerställa att besökaren endast får sådana annonser som motsvarar hans/hennes individuella intressen och behov. Enligt den Personuppgiftsansvariges uppfattning är visning av individanpassad reklam mer attraktiv för besökaren än reklam som inte har något samband med hans/hennes behov. Utan cookies skulle detta inte vara möjligt eftersom det är den Personuppgiftsansvariges samarbetspartners som levererar reklaminnehåll till besökarna.

   Som en del av sin marknadsföringsverksamhet anlitar den Personuppgiftsansvarige följande aktörer som använder kakor i nätbutiken.

   1. Criteo
   2. Tradedoubler
   3. Awin
   4. RTBHouse
   5. Google
   6. Facebook

   Mer information om dessa enheters kakor kan hittas i deras sekretesspolicyer.

  23. Hur kan kakor tas bort/ blockeras?
  24. Besökaren kan ändra det sätt på vilket webbläsaren eller appen använder kakor, bl a blockera eller radera de kakor som kommer från nätbutiken (och andra webbplatser). Ändra webbläsarens eller appens inställningar för att göra detta. Metoder att avlägsna kakor varierar beroende på vilken webbläsare som används. Information om hur man tar bort kakor brukar finnas i fliken "Hjälp" i webbläsaren. Avlägsnande av kakor är inte detsamma som när den Personuppgiftsansvarige tar bort personuppgifter som erhållits via kakor.

   Exempelvis i Internet Explorer kan cookies modifieras från följande nivå: Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess; i Mozilla Firefox: Verktyg -> Alternativ -> Sekretess; och i Google Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Sekretess -> Innehållsinställningar -> Kakor. Åtkomstvägarna kan variera beroende på vilken webbläsarversion som används.

   Detaljerad information om hantering av kakor på mobiltelefon eller annan mobil enhet finns i telefonens/enhetens användarhandbok/bruksanvisning.

   Det är också möjligt att blockera tredjepartskakor med samtidigt godkännande av kakor som används av den Personuppgiftsansvarige direkt (alternativet "blockera tredjepartskakor").

  25. Vad blir konsekvenserna av att avlägsna eller blockera kakor?
  26. Att begränsa användningen av kakor på en viss enhet gör det omöjligt eller väsentligt svårare att använda nätbutiken på ett korrekt sätt, t ex kan det bli omöjligt att upprätthålla inloggningssessionen.

 16. Hur kan du kontakta oss?

  Man kan kontakta oss när som helst genom att skicka ett meddelande via vanlig post eller e-post till den Personuppgiftsansvariges adress som anges i början av policyn eller ringa oss på det telefonnummer som också är angiven där samt via Facebook-tjänsten.

  Den Personuppgiftsansvarige lagrar korrespondens för statistiska ändamål och för att så snabbt och effektivt som möjligt svara på de inkommande förfrågningarna samt för hantering av reklamationer och beslut om administrativa ingripanden i konton som fattas i samband med anmälningar. De adresser och data som samlas in på detta sätt kommer inte att användas för annan kommunikation än i samband med genomförandet av ansökan.

  Kontaktas den Personuppgiftsansvarige i samband med specifika åtgärder (t.ex. för att lämna in reklamation via formuläret) kan denne be personen att tillhandahålla sina uppgifter, inklusive personuppgifter, t ex namn, efternamn, e-postadress osv. för att bekräfta sin identitet och möjliggöra återvändande kontakt rörande frågan och utförande av den åtgärd som krävs. Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla dessa uppgifter men det kan vara nödvändigt för utförande av de åtgärder/ tillgång till den information som behövs.

 17. Hur skyddar vi dina data?

  Den Personuppgiftsansvarige tar hänsyn till teknikens utvecklingsnivå, genomförandekostnader, typ, omfattning, sammanhang och syfte med databehandlingen samt risker för kränkning av enskilda personers rättigheter och friheter (med hänsyn tagen till dessa riskers varierande allvarlighet och sannolikhet), inför lämpliga tekniska och organisatoriska lösningar för att skydda de behandlade personuppgifterna (anpassade efter risktyper och datakategorier), och i synnerhet skyddar dessa uppgifter mot att bli tillgängliga för obehöriga personer, tas bort, behandlas på ett sätt som strider mot gällande lagar, förändras, förloras, skadas eller förstörs. Utlämning av tekniska och organisatoriska åtgärder som tillämpas av den Personuppgiftsansvarige för att skydda databehandlingen till obehöriga parter, till exempel utlämning av inloggningsuppgifter och lösenord till obehöriga, kan försvaga deras effektivitet vilket i sin tur kan äventyra adekvat skydd av personuppgifter.

  Efter behov tillhandahåller den Personuppgiftsansvarige t ex följande tekniska medel som förhindrar obehörig insamling och modifiering av elektroniskt skickade personuppgifter:

  1. Skydd av data mot obehörig åtkomst.
  2. SSL-certifikat på nätbutikens webbplats där personuppgifter anges.
  3. Kryptering av data som används för att godkänna användning av nätbutikens funktion/er.
  4. Tillgång till kontot är endast möjlig efter att ha angett det individuella inloggningsnamnet och lösenordet.
 18. Länkar till andra webbplatser

  Nätbutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. Den Personuppgiftsansvarige rekommenderar att läsa villkor och sekretesspolicyer som tillämpas för andra webbplatser. Vår policy gäller endast för den Personuppgiftsansvariges specificerade åtgärder.

 19. Kan denna policy förändras och hur får du veta om det?

  Den Personuppgiftsansvarige kan ändra policyn i framtiden av bl a följande viktiga skäl:

  1. ändringar i gällande lag, särskilt när det gäller personuppgiftsskydd, telekommunikationslagstiftning, elektroniska tjänster, och konsumenträttigheter, som påverkar den Personuppgiftsansvariges eller den registrerades rättigheter och skyldigheter. b. Utveckling av elektroniska funktioner eller tjänster som följer av teknisk framgång inom området, inklusive tillämpning/ införande av nya tekniska lösningar som påverkar policyns omfattning.
  2. Utveckling av elektroniska funktioner eller tjänster som följer av teknisk framgång inom området, inklusive tillämpning/ införande av nya tekniska lösningar som påverkar policyns omfattning.

  Vid varje uppdatering av policyn kommer den Personuppgiftsansvarige att informera om detta på nätbutikens webbplats och i appen. Efter varje uppdatering kommer den nya versionen av policyn att publiceras med ett nytt datum.

 20. Vilka enheter ingår i gruppen Eobuwie.pl?

  I kapitalgruppen Eobuwie.pl ingår följande företag:

  • - Eobuwie.pl S.A. med huvudkontor i Zielona Góra, Polen
  • - Eobuwie.pl Logistics sp. o.o. med huvudkontor i Zielona Góra, Polen
  • - eschuhe.de GmbH med huvudkontor i Frankfurt (Oder) (Tyskland)
 21. Sedan när gäller den här versionen av policyn?

  Den här versionen av policyn gäller fr o m den 24 maj 2018.Upp
«
»